یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم حاج معمارعلی صبوری

استان: اردبيل - شهر: اردبيل
تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۰۷/۱۳ - تاریخ عروج: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

بسی منزل بنا کردی پدرجان/ مرا با خانه قبرت مرنجان/ به فکر نور منزلها توبودی/ یقینا قبر تو باشد چراغان

فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین